Mediación familiarA mediación familiar é un procedemento de resolución de conflictos, extraxudicial e voluntario, que mediante a intervención dunha persona profesional, especializada no eido psico-socio-familiar e inscrito no Rexistro de Persoas Mediadoras de Galicia, trata de axudar as parellas que teñen ou tiveron unha relación, co obxectivo e resolver de mutuo acordo as consecuencias da separación, nulidade, divorcio ou ruptura da súa relación, e ofrecerlles unha solución pactada a súa problemática.

videpresidencia.xunta.es
www.igualdadegaliza.org
igualdade@xunta.es