Traballadores que se acollan á
reducción da xornada de traballo
para o coidado de fillas e fillos menores de 3 anos


A axuda consiste nun pagamento único que será concedida a aqueles traballadores que se acollan a unha reducción da súa xornada de traballo para coidar dun fillo ou filla menor de 3 anos. A contía desta axuda estará en función da porcentaxe de redución de xornada solicitada e do período de tempo polo que se solicita que será como máximo de oito meses

videpresidencia.xunta.es
www.igualdadegaliza.org
igualdade@xunta.es